กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นายนรากร คำโสภา

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางชัญญา  แซ่ลิ้ม

ครู คศ.3

นางสาวชนิดา  กุลแพทย์

ครู คศ.3

นายทิวากร  ว่องเจริญ

ครู คศ.3

นางอรรถยา จันทร์พางาม 

ครู คศ.3

นายวิมล  พงษ์เตรียง

ครู คศ.2

นายอนันท์ วงษ์แสง

ครู คศ.2


นางสาวศศิมา แสงสว่าง

ครู คศ.2

นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์

ครู คศ.2

นางนิภาพร  ขันเงิน

ครู คศ.1

นางสาวกัญญ์วรา พลายชุม

ครูผู้ช่วย

นางสาวชนากานต์ คงสมแก้ว

ครูผู้ช่วย