งานแนะแนว

นางจารีรัตน์  บัวแย้ม

ครู คศ.3

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ชำนาญ 

ครู คศ.3

นายอภิรักษ์  ทองโชติ

ครู คศ.2

นางสาวอาศุ  อุทารจิตต์

ครู คศ.2

นางสาวณัฐภัชสร  รื่นกมล

ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี  คำแสง

ครู คศ.1