กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางตวงทรัพย์  เสาะแสวง

ครู คศ.3

นางสาวปิยภัทร  เรืองโรจน์

ครู คศ.3


นางสาวธิดารัตน์  คนตรง

ครู คศ.3

นายรวิพล  เปรมเกร็ด

ครู คศ.2

นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์

ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ  เอี่ยมพล

ครู คศ.2

นายวีรภัทร  ติระดำรงค์กุล

ครู คศ.2

นางสาวชลทิชา   ไวยรัตน์

ครู คศ.1

นายธิติ  ไชยันติร์

ครู คศ.1

นางลภัสรดา  ศรีรุ่งเรือง

ครู คศ.1

นางสาวโสรยา  สะกล

ครู คศ.1

นางสาวชุติมา จันทร์แจ้ง

ครู คศ.1

นางสาวดารารัตน์  รอดเจริญ

ครู คศ.1

นางสาวพลอยนภัส  มนตรีพิทักษ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธีราภรณ์ ทองคำ

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพิชาภรณ์  โพธิ์ศรีหา

ครูผู้ช่วย

นายกฤตยชญ์  พัวพันธ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจมาศ ขำอิง

ครูผู้ช่วย

Mr. Tsuruishi Tatsu

ครูพิเศษ

นายพระเอก  เสนาะคำ

ครูพิเศษ

ครูต่างประเทศ(EP)

Mr.Daryl  Navalta

ครูต่างชาติ

Mr.Daniel  Dribble

ครูต่างชาติ

Mr.Michael Z. Sagaral

ครูต่างชาติ

Mr.Arvin June Acpac

ครูต่างชาติ

Ms.Helen Joy Barcebal

ครูต่างชาติ

Mr.Genarro Martorelli

ครูต่างชาติ

Mr.Earl Demerin

ครูต่างชาติ

Mr.Roderick Wright

ครูต่างชาติ

Mr.William Fisher

ครูต่างชาติ

Ms.Samara Fuller

ครูต่างชาติ

Ms.Kate Campbell

ครูต่างชาติ

Mr.Colin Kitt

ครูต่างชาติ

Mr.Erike Akwuba

ครูต่างชาติ

Mr.Ceyhan Haksal

ครูต่างชาติ

Ms.Olivia Douglas

ครูต่างชาติ

ครูต่างประเทศ(CLT)

Ms.Bee  Quach

ครูต่างชาติ

Mr.Eduard Phillipson

ครูต่างชาติ

Mr.John Wilmot

ครูต่างชาติ

Mr.Nick York

ครูต่างชาติ

Mr.Elliot Gold

ครูต่างชาติ

Ms.Honey Vasani

ครูต่างชาติ

Mr.Vikas Thakersee

ครูต่างชาติ

Mr.Daniel Robinson

ครูต่างชาติ

Mr.Michael Rhodes

ครูต่างชาติ

Mr.Oliver Sole

ครูต่างชาติ