กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุพัตรา  เยาวนิช

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสำเริง  ศรีพลอย

ครู คศ.3

นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญาสืบ

ครู คศ.3


นางสาวรวิษฎา  ถิรวัชรภูวดล

ครู คศ.3


นางสาวนารีรัตน์  จันต๊ะใจ

ครู คศ.2

นางสาวฐาปนี  ชำนาญกุล

ครู คศ.2

นายชนินทร์  แก้วเจริญ

ครู คศ.2

นายปรัชญา  งาสิทธิ์

ครู คศ.2

นายปฎิภาณ  สุตระ

ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ กมล

ครู คศ.2

นางสาววิภา  วิชัยพรหม

ครู คศ.1

นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต

ครู คศ.1

นางสาวนภัทร สีหะวงษ์

ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม

ครู คศ.1

นายเจนณรงค์ ต๊ะผัด

ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพวรรณ คนคล่อง

ครูผู้ช่วย

นายโรจนัสถ์ อินเทพ

ครูผู้ช่วย

นายวราวิทย์ ทับทิม

ครูผู้ช่วย

นางสาวปภัสสร  ห้อยกรุด

ครูพิเศษ