ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร

ครู คศ.2

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายณัฐพล  บัวอุไร

ครู คศ.3

นายปิยชาติ จันทรานนท์

ครู คศ.3

นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม

ครู คศ.2


นายรุตชเดช  คะตะวงษ์

ครู คศ.1

นายธานี  พันธุ์ไม้สี

ครู คศ.1

นายสุธีร์  นาทร

พนักงานราชการ

นายอิศรพงษ์  พรมลาย

ครูอัตราจ้าง