งานห้องสมุด

นางสาวประพาฬรัตน์ จำปาทิพย์

ครู คศ.2

หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง

ครู คศ.3