กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ์

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

นางเพ็ญจันทร์  รัตนาภรณ์วงศ์

ครู คศ.3

นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ  

ครู คศ.3

นางนภา  เติมศักดิ์  

ครู คศ.3

นางรุ่งทิวา  ค้ำคูณ

ครู คศ.3

นางเสาวภา  ทองต้นรัตนากร  

ครู คศ.3

นางชื่นจิต  แสนสุด  

ครู คศ.3

นายธงชัย  ควรคนึง  

ครู คศ.3

นางนุชนาถ  ไมตรีแพน 

ครู คศ.3

นางยรรยง  เชตุใจ 

ครู คศ.3

นางสาวอรุณศิริ  สัมมา 

ครู คศ.3


นายฤทธิรงค์  สวากัลป์ 

ครู คศ.3

นางสาวนุชนาถ บัวพุทธา

ครู คศ.3

นางภคพร จิตตรีขันธ์

ครู คศ.2

นางสาวกินรี มุ่งมาตร

ครู คศ.2

นางสาวศิราณี โชติงาม

ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา

ครู คศ.2

นางสาวศิวนาฏ ฉวีจันทร์

ครู คศ.2

นายกชพงศ์  มากแดง 

ครู คศ.2

นางสาวไปรยา บุญโพธิ์

ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์

ครู คศ.2

นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย

ครู คศ.2

นายณฐกร สุทธิวรรณ

ครู คศ.2

นางปารณีย์ ศุภศรี

ครู คศ.2

นางสราวีย์  เมธาพิทักษ์นนท์

ครู คศ.2

นางสาวณัฐธยาน์ ปณิธานรักชัย

ครู คศ.1

นายอภิชาติ  กิจเจริญพิบูลย์

ครู คศ.1

นางสาววิภารัตน์ พะแป่

ครู คศ.1

นางสาวฐิติมนต์  นิธิยศเดชาวัชร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริรัตน์  โถชัยคำ

ครูผู้ช่วย

นายอชิตพน  ยิ้มโสภา

ครูผู้ช่วย

นายภาคภูมิ  ประไพเพชร

ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพยาภรณ์  อุปนันท์

ครูผู้ช่วย