กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์

ครู คศ.3


นายนพพล  เพิ่มพูน

ครู คศ.3

นางธัญธารีย์  สินศักดิ์โค

ครู คศ.2

นายณัฐพงศ์  อ้นน้อย

ครู คศ.2

นางวรรณา  ปันส่วน

ครู คศ.2


นายชัยยุทธ  อนุวรรณ  

ครู คศ.2

นายเจริญ ทองอ่อน

ครู คศ.2

นางสาวจิรสุดา  ด้นประดิษฐ

ครู คศ.2

นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์แดง

ครู คศ.2

นายวสุธร บุตรจันทร์

ครู คศ.2

นางสาวสวพร  บุญญผลานันท์

ครู คศ.2

นางสาวรัชนีวรรณ ขาวเผือก

ครู คศ.1

นางสาวอุมาพร คืดนอก

ครู คศ.1

นางสาวศิรินันท์ เสียงพานิชย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิดารัตน์  ปานพรม

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.วัชระ  นิลบุตร

ครูผู้ช่วย