ฝ่ายบริหาร

นายชาลี วัฒนเขจร

CHALEE WATANAKEJORN

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

นายภวัต งามคุณธรรม

PAWAT NGARMKUNNATHUM

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์

PASSAKORN CHOKKAJIDSAMPHAN

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายจักรพงษ์ จันทร์หอม

JAKKAPONG JANHORM

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล


นายเกรียงไกร ดำประภา

KREINGKRAI DUMPRAPA

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทั่วไป