กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางสาวไชยยา  บัวเผื่อนหอม

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวรติพร  ช่อลำไย

ครู คศ.3

นางวรรณี  นาคหาญ

ครู คศ.3

นางบุณย์เรือง  เกตุอุไรพัชร์

ครู คศ.3

นางสาวกิ่งเดือน  เรียนรู้

ครู คศ.2

นายพงษ์นรินทร์  เม่าทับ

ครู ค.ศ.2

นางสาวพันธ์ทิพย์  ขุนดี

ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมลฤดี  ดาไธสงค์

ครู คศ.1

นายณัฐพร หิรัญอ่อน

ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลจิรา ทองย้อย

ครูผู้ช่วย

นายวุฒิศักดิ์  ชมดง

พนักงานราชการ